ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 30.10.2020 (2000 αιτησεις) Ή ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (€600.000), ΟΠΟΙΟ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΕΠΙΣΥΜΒΕΙ ΠΡΩΤΟ.

Αγαπητοί μας φίλοι και συνεργάτες

Η εταιρεία THRIAMVOS SOLAR HEATERS LTD ανακοινώνει το άνοιγμα του σχεδίου Χορηγιών για Εγκατάσταση ή Αντικατάσταση Ηλιακών Συστημάτων Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης σε Κατοικίες.

Το σχέδιο προνοεί αναδρομική ισχύ από 01/01/2019 για αντικατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ηλιακού θερμοσίφωνα η αντικατάσταση ηλιακών συλλεκτών.

ΠΟΣΑ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α1: € 350

Ολοκληρωμένα συστήματα θέρμανσης νερού (κύλινδρος ζεστου(ENERGYLABEL) + συλλεκτες) των οποίων οι ηλιακοι συλλεκτες διαθέτουν πιστοποίηση solar keymark.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β1: € 175

Μόνο ηλιακοι συλλεκτες που διαθέτουν πιστοποίηση solar keymark

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Ταμείου Α.Π.Ε και Ε.Ξ.Ε που αναγράφεται πιο κάτω.

https://resecfund.org.cy


Σημαντικές επισημάνσεις:

Κατά την υποβολή «Αίτησης για Καταβολή Χορηγίας» θα σας ζητηθεί να επισυνάψετε τα πιο κάτω δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή (scan):

  1. Κατάσταση από τον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΗΚ), στην οποία να αναγράφεται η διατίμηση και η ημερομηνία σύνδεσης του υποστατικού (η οποία θα πρέπει να είναι πριν την 21.12.2007).

    • Σε περίπτωση αιτήσεων στις οποίες η αίτηση για έκδοση της άδειας οικοδομής ή της πολεοδομικής άδειας της κατοικίας, είχε κατατεθεί πριν την 21.12.2007, αλλά η πρώτη σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο έγινε μετά την 21.12.2007, οι αιτητές θα πρέπει να προσκομίσουν σχετικά τεκμήρια (αντίγραφο άδειας οικοδομής ή/και της πολεοδομική αίτησης ή/και των αιτήσεων για έκδοση τους), καθώς και πρόσφατο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος.

  2. Αναλυτικά Τιμολόγια και Αποδείξεις Πληρωμής του ηλιακού συστήματος ή των ηλιακών πλαισίων στο όνομα του αιτητή. Δείτε παρ. 11 του Σχεδίου Χορηγιών όσον αφορά το υποχρεωτικό περιεχόμενο και τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα Τιμολόγια και Αποδείξεις προκειμένου να γίνουν αποδεκτά.

    • Σε περίπτωση που τα τιμολόγια ή/και αποδείξεις έχουν εκδοθεί σε διαφορετικό όνομα από αυτό του αιτητή, θα πρέπει επιπρόσθετα να υποβληθεί σχετική Βεβαίωση.

  3. Υπογραμμένη δήλωση από τον εγκαταστάτη που να βεβαιώνει την υλοποίηση της επένδυσης.


Σύμφωνα με τις οδηγίες του αρμόδιου υπουργείου οι αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά μόνο από τους δικαιούχους της εν λόγο χορηγιας.

Η εταιρεία μας μπορεί να παρέχει κάθε βοήθεια στους πελάτες της για την υποβολή της αίτησης σας στέλνοντας στο info@solarthriamvos.com email με τα πιο κάτω στοιχεία:

  • Όνομα και Επίθετο δικαιούχου (όπως αναγράφεται στο τιμολόγιο που εκδόθηκε από την εταιρεία μας)
  • Αριθμό τιμολογίου και απόδειξης
  • Πλήρη Διεύθυνση και ταχυδρομικό κώδικα που έγινε η Εγκατάσταση.

Η εταιρεία μας διαθέτει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά για να λάβετε το μέγιστο ποσό Χορηγίας.
Για τους κυλίνδρους ζεστού νερού το πιστοποιητικό ενεργειακής Απόδοσης (ENERGY LABEL) και για τους Ηλιακούς Συλλέκτες το Πιστοποιητικό (SOLAR KEYMARK).